You are currently viewing SOWA 2 – finansowanie LED dla samorządów

SOWA 2 – finansowanie LED dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje program priorytetowy pn. „SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym”.
Program przewiduje dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie stałe 1%, możliwe umorzenie do 10%) na cały zakres przedsięwzięcia – do 100% kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie może zostać udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem źródeł światła LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. Jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201 w zakresie równomierności oświetlenia, możliwy jest także montaż nowych punktów świetlnych LED w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych.
Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i wykazania jego zasadności we wniosku. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
Przy wyborze wniosków będą brane pod uwagę w szczególności planowane efekty ekologiczne – co najmniej 40% redukcji zużycia energii elektrycznej i oszczędność na poziomie min. 150 MWh/rocznie.
Pierwszy nabór wniosków zostanie skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z większościowym udziałem j.s.t., posiadających tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
Nabór wniosków planowany jest na I połowę roku 2018.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU SOWA
Tytuł programu:
SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym
__________________________________________________________________________________
I. Cel programu

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.
__________________________________________________________________________________
2. Wskaźniki osiągnięcia celu

Stopień realizacji celu programu mierzony za pomocą następujących wskaźników osiągnięcia celu:
1) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej)
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 10 000 MWh/rok.
2) Zmniejszenie emisji CO2
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 7 980 Mg /rok.
3) Ograniczenie emisji dwutlenku siarki
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 15,16 Mg SO2/rok.
4) Ograniczenia emisji tlenków azotu
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 9,54 Mg NOx/rok.
5) Ograniczenie emisji pyłów ogółem
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu dla zwrotnej formy dofinansowania wynosi co najmniej 0,6 Mg/rok.

3. Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do 50 000 tys. zł, w tym:
dla zwrotnych form dofinansowania – do 50 000 tys. zł.

4. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018-2021 przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2019 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2021 r.

5. Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków, określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

6. Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2017 r. do 30.09.2021 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, pod warunkiem zgody Zarządu NFOŚiGW na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsiewziecia powstałych przed dniem podjęcia uchwały o udzieleniu dofinansowania
2) podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT (w tym przypadku nie stanowi on także składnika kosztu całkowitego przedsięwzięcia). Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT, wówczas podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany,
3) koszty kwalifikowane mogą być ponoszone w następujących kategoriach – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”:
a) prace przygotowawcze (w tym koncepcje techniczne, audyty, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wykazane we wniosku o dofinansowanie,
b) projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i organizacyjne,
c) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych,
d) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych,
e) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
f) nabycie wartości niematerialnych i prawnych dotyczących zarządzania oświetleniem (np. oprogramowanie komputerowe, licencje),
g) koszt nadzoru,
h) koszt utylizacji zdemontowanych elementów oświetlenia (np. rtęciowych źródeł światła).

7. Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1 Formy dofinansowania
Pożyczka.
7.2 Intensywność dofinansowania
Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia do 10%.
7.3 Warunki dofinansowania
1) Warunki udzielenia pożyczki
a) pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcie wskazane w ust. 7.5,
b) oprocentowanie pożyczki: stałe 1%. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
c) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
d) okres karencji: przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
e) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
2) Warunki umorzenia pożyczki
a) wykonanie przedsięwzięcia i osiągnięcia efektu ekologicznego w terminach nie późniejszych i w zakresach nie mniejszych niż w określonych w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie,
b) potwierdzenie zachowania trwałości przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową pożyczki, jeżeli warunek dotyczący trwałości został wskazany w umowie,
c) wywiązywanie się, zgodnie z odrębnymi przepisami, z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiązań wobec Narodowego Funduszu, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie części pożyczki,
d) złożenie wniosku o umorzenie na formularzu obowiązującym w Narodowym Funduszu, po spłacie zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem 75% wypłaconej kwoty pożyczki,
e) niezaleganie na dzień umorzenia w stosunku do Narodowego Funduszu z tytułu spłat rat kapitałowych, odsetek oraz innych wymagalnych należności wynikających z umowy o dofinansowanie,
f) dopuszczalne umorzenie do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 milion złotych,
g) w przypadku opóźnień w spłacie rat kapitałowych lub odsetek, kwota przypadająca do umorzenia podlega zmniejszeniu o:
a. 0,1 % wypłaconej kwoty pożyczki za każdy dzień opóźnienia w spłacie rat kapitałowych;
b. kwotę odsetek, które wpłynęły na konto Narodowego Funduszu po upływie terminu
h) umorzeniu podlegają ostatnie raty spłaty pożyczki,
3) Nie podlegają umorzeniu
a) kwoty pożyczek, o których umorzenie wystąpiono po ich spłacie,
b) pożyczki wypłacone na przedsięwzięcia, na które udzielono dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
4) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
7.4 Beneficjenci
Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
7.5 Rodzaje przedsięwzięć
1) Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na:
a) kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem źródeł światła LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:
• demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
• montaż nowych opraw oświetleniowych,
• wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach (od opraw oświetleniowych do zabezpieczeń) wraz z wymianą zabezpieczeń,
• wymiana wysięgników,
• wymiana zapłonników,
• wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
• modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
• montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,
• montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
b) montażu nowych punktów świetlnych LED w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201 w zakresie równomierności oświetlenia.
2) Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia jego zasadności we wniosku.
3) Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU
Lp. NAZWA KRYTERIUM Tak Nie
1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru
2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie
3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki
4. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW
5. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym
6. W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy
7. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów
8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym
9. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku
10. Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym
11. Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z programem priorytetowym

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE
I. ZASADNOŚĆ I WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Audyt oświetlenia zawiera wymagane informacje
– zgodnie z wymogami przedstawionymi w dokumentacji naboru
2. Dane przedstawione we Wniosku i poszczególnych załącznikach są spójne (w szczególności zakres rzeczowy opisany we Wniosku, harmonogramie rzeczowo – finansowym i audycie oświetlenia)
3. Przewiduje się zastosowanie nowych urządzeń
4. Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w tym: uprawdopodobnienie osiągnięcia i utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania)
5. Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania (czy możliwe jest wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna, w tym przejrzysta struktura własnościowa i forma prawna, czytelne relacje kontraktowe)
7. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia o co najmniej 40 %
8. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia o co najmniej 150 MWh/rok
9. Koszt inwestycyjny (koszty kwalifikowane) zmniejszenia rocznego zużycia energii nie przekracza 20 000 [zł/MWh]
10. Czy maksymalny prosty okres zwrotu SPBT jest ≤ 15 lat ? *
* okres zwrotu SPBT może być zwiększony do 25 lat, o ile wynika to z uzasadnienia konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w wybranym wariancie/zakresie robót.
Zasady oceny:
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych przedstawionych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku.
Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku
II. OCENA FINANSOWA
1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy
Zasady oceny:
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie”.
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej.
Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna
2. Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej
Zasady oceny:
Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie”.
Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu.
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1
III. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ
1. Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej
Zasady oceny:
Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej
Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku

9. Postanowienia dodatkowe

1) Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki rozpatrywane są w trybie ciągłym.
2) Szczegółowy sposób postępowania określa regulamin naboru.
3) W sprawach nieuregulowanych, do wniosków, o których mowa w pkt. 1, stosuje się obowiązujące w NFOŚiGW wewnętrzne regulacje.
4) Beneficjent (przy udzielaniu zamówień) zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku gdy jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy Pzp w tym, gdy spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5) W przypadku, gdy beneficjent nie jest zamawiającym, o którym mowa w pkt. 4, przy udzielaniu zamówień zobowiązany jest do stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencjii przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zawieranie umów w formie pisemnej (chyba że dla danej czynności zastrzeżona jest inna forma) w drodze aukcji albo przetargu, o których mowa w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.
6) Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.